Til skolen
Til skolen

Vi ved, at en del af de unge mellem 12 og 17 år spiller pengespil, og vi ved også, at en mindre del af disse unge, ca. 5 % får et problematisk brug af pengespil. (Svensson, 2003. SFI, 2008).

I lovgivningen har man forsøgt, at regulere de unges spil ved at forbyde visse former for spil, for unge under henholdsvis 16 og 18 år. Dette forbud har dog en begrænset effekt, da det har vist sig, at være vanskeligt at opretholde.

Hvis unge mennesker får et problematisk forhold til pengespil, så har det konsekvenser for deres sociale situation, deres følelsesliv, og deres almindelige hverdag. I forhold til hverdagen vil skolen være et af de steder, hvor den unges problematikker vil afspejles i den unges adfærd

Den unge vil højst sandsynligt få vanskeligheder ved at koncentrere sig, passe sine lektier, deltage i undervisningen og indgå i de sociale sammenhænge, som skolen tilbyder.

I 2011 blev der afsat midler til, at skabe en forebyggende indsats, blandt børn og unge mod ludomani. Vi (Frederiksberg centeret) har i den forbindelse lavet ”Modspillet”, som er en hjemmeside, der består af:

  • En oplysende del, som er specifikt rettet mod elever, forældre og lærere.

  • Et undervisningsprogram, som den enkelte lærer kan downloade og undervise ud fra.

  • Links og oplysninger om, hvor man kan søge yderligere råd og vejledning.

Vi er opmærksomme på, at skolen bliver ”pålagt” flere og flere opgaver, som rækker ud over den almindelige undervisningsramme - det være sig i forhold til alkohol/stoffer, mobning, etnicitet, seksualitet osv. Derfor har vi også valgt, at skabe et færdigt og let tilgængeligt undervisningsprogram, som uden videre forberedelse kan benyttes i undervisningen.

Vi mener, at folkeskolen har en naturlig plads i debatten omkring udbredelsen og forbrug af pengespil blandt unge. Som tidligere nævnt kan pengespil gribe forstyrrende ind i den enkelte unges skolegang, men derudover kan debatten også afspejle de unges forhold til det omkringliggende samfund, som forbrugere. Derved kan undervisningen og de følgende diskussioner være med til at skabe en bevidsthed hos de unge om deres egen rolle i forhold til det enorme udbud af påvirkninger, som de bliver udsat for fra mediernes side.

På længere sigt forestiller vi os, at den enkelte skole får en vidensperson på området vedr. pengespil og unge. Frederiksberg centeret vil, i kraft af de bevilgede midler, afholde en årlig temadag for disse videnspersoner, hvor de vil få yderligere viden om pengespil blandt unge, og få et indblik i den forskning som er på området. Derudover vil videnspersonerne få mulighed for at udveksle erfaringer, og tale om de udfordringer, som de hver især står overfor for.